Bijlage 1:

Doelstelling

Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Berg en Dal, ook wel aangeduid met “Monument en Landschap”.

De stichting heeft tot doel: het bevorderen van het behoud en de versterking van cultuurhistorische, landschappelijke en karakteristieke waarden in het gebied van de gemeente Berg en Dal en dat van de aan dit gebied grenzende gemeenten Nijmegen en Kranenburg (D), in het bijzonder met betrekking tot monumentale, door de stichting monumentaal geachte, en karakteristieke bouwwerken of gedeelten daarvan, het landschap en landschappelijke elementen, de onderlinge samenhang tussen de hiervoor bedoelde bouwwerken en het landschap, archeologie, flora en fauna en al datgene wat tot het cultuurhistorische erfgoed van het werkgebied kan worden gerekend, een en ander te verstaan in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door studie, inventarisatie, beschrijving dan wel het doen uitvoeren van deze activiteiten met betrekking tot cultuurhistorisch erfgoed van haar werkgebied, het geven van zienswijzen, het voeren van (gerechtelijke) procedures waar mogelijk haar doelstelling wordt doorkruist dan wel door haar te behartigen belangen (mogelijk) worden geschaad respectievelijk de realisering van haar doelstelling wordt beperkt; het (doen) uitgeven van boeken, brochures, pamfletten en nieuwsbrieven; het organiseren van bijeenkomsten, wandel- en fietstochten, excursies etc.; de voordracht van monumentwaardig geachte bouwwerken en locaties voor bescherming krachtens de (monumenten)wet en provinciale en/of gemeentelijke verordeningen, advisering van overheden en particulieren op het gebied van monument en landschap; samenwerking met organisaties en personen met gelijke, gelijkgerichte of aanverwante doelstelling; het organiseren van activiteiten als Open Monumentendag, Dag van het Landschap en het toekennen van (monumenten)onderscheidingen en alles wat verder door het bestuur dienstig wordt geoordeeld voor de realisering van haar doel.

Bestuur

Ereleden

A.L.M. Dodemont (Guus)
A.A.E.M. Gijsbers (Ton)
P.L. de Leeuw (Piet) †

Website

ANBI

Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie komt daardoor voor extra aftrek in aanmerking (indien uw totale giften boven het drempelbedrag komen). Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De belastingdienst stelt vanaf 1 januari 2014 een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Via internet moeten verschillende gegevens terug te vinden zijn. Hier staan ze op een rijtje:

Privacy

Stichting Monument en Landschap bewaart niet meer dan nodig is om nieuws-brieven te kunnen versturen en de administratie te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Tijdens activiteiten worden er foto’s gemaakt. Stelt u het niet op prijs dat u op een foto komt, meld dat dan even aan een bestuurslid of de fotograaf. Staat u toch ongewenst op een foto op de website: Meldt het dan, we zullende foto zo snel mogelijk van de website halen.