Bijlage 1:

Monument&Landschap maakt bezwaar tegen buitensporige woningbouw Reomieterrein

Meer dan 350 handtekeningen haalde Stichting Monument & Landschap (M&L) in een petitie 2 jaar
geleden al op in haar bezwaren tegen de grootse veranderingen van het voormalige Reomie-terrein in
Ooij. Nu is het moment aangebroken officieel te reageren om voor het landschap op te komen, want
er ligt een wijziging van het bestemmingsplan voor.
In een recente zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan voor het Reomie-terrein, uit Stichting
M&L (ondersteund door 2 andere organisaties) haar bezwaren tegen het huidige voorstel. Het
ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van 220 woningen, maar de stichting betoogt dat de
locatiekeuze onvoldoende is afgestemd met de inwoners en dat het plan in strijd is met de vigerende
Structuurvisie Buitengewoon Ubbergen 2020. Daarnaast maakt de stichting zich zorgen over
verkeersafwikkeling, gebrek aan participatie, en onvoldoende aandacht voor natuurbescherming en
stikstof. Zij presenteren een compromisvoorstel dat de restauratie van de steenfabriek combineert
met een minder belastende vorm van wonen.
Compromis: de steenfabriek als gezicht naar de rivier, met zuidelijk op de achtergrond
gekoppeld aan de Ooijsche Graaf, een sterk ingepaste uitbreiding
M&L benadrukt in haar zienswijze de aanzienlijke potentie van het gebied gezien de ligging,
beschikbaarheid en grootte. Hoewel de stichting het idee van woningbouw ondersteunt, maakt zij
bezwaar tegen het gebrek aan betrokkenheid van inwoners bij de voorafgaande planologische
beslissing. De stichting pleit voor een integraal woningbouwplan dat aansluiting heeft op dorpen,
waardoor het landschap wordt gespaard en bestaande voorzieningen worden versterkt.
Een centraal punt in de zienswijze is de tegenstrijdigheid tussen het ontwerpbestemmingsplan en de
huidige Structuurvisie Buitengewoon Ubbergen 2020. Terwijl de visie het Reomie-terrein benoemt als
een te ontwikkelen ecologisch recreatiecomplex, heeft ontwikkelaar Schipper Bosch een plan
voorgelegd waarin het terrein wordt volgebouwd met 220 woningen. Hierdoor ontstaat er volgens de
stichting een afbreuk aan de integriteit van de visie.
Lange termijntrend verstedelijking: het ongewenst dichtslibben van een landschappelijk
kroonjuweel
M&L maakt zich zorgen over de voorgestelde verstedelijking van het rivierengebied, die een risico
vormt voor verdere bebouwing van het open gebied langs de dijk in de Ooijpolder. De voorgestelde
hoofdontsluiting via de Erlecomsedam is verkeerstechnisch onvoldoende doordacht, wat kan leiden
tot problemen in de huidige en toekomstige verkeerssituatie. Ook wordt er gewezen op het gebrek
aan ruimte voor voorzieningen en de nabijheid van de Waal, waardoor mogelijke gevaren met
betrekking tot hoog water en transport van gevaarlijke stoffen onvoldoende worden overwogen.
Een belangrijk bezwaar van de stichting betreft het ontbreken van participatie van de bevolking bij de
wenselijkheid van de voorgestelde verstedelijking. Hoewel er presentaties en beeldkwaliteitsplannen
zijn, ontbreekt volgens de stichting de fundamentele vraag aan de bevolking. M&L pleit voor
participatie die verder gaat dan alleen inhoudelijke betrokkenheid, waarbij de planologische
basisvraag over de wenselijkheid van de verstedelijking wordt betrokken.
Andere kritiekpunten in de zienswijze omvatten de onvoldoende doordachte verkeersafwikkeling,
gebrek aan ruimte voor voorzieningen, het negeren van de waarde van cultuurhistorische elementen
op het Reomie-terrein, en de onvoldoende onderbouwing op het gebied van stikstof.
Gerestaureerde steenfabriek Bunswaard te Beuningen
Als compromis stelt de stichting voor de restauratie van de steenfabriek te combineren met een
minder belastende vorm van wonen. Dit compromis benadrukt het belang van landschap,
cultuurhistorie en ecologie, en biedt volgens de stichting een duurzamere oplossing voor toekomstige
generaties. Door de functie wonen op een beperkter deel van het steenfabrieksterrein te leggen met
maximaal 110 woningen, ontstaat er een sterker beeld van landschap en historisch functioneren.
Stichting M&L verzet zich daarom tegen de voorgestelde bestemmingsplanwijziging en vraagt om
heroverweging met inachtneming van de voorgestelde alternatieven.
De bal ligt nu bij het ambtelijk apparaat om aan de bezwaren tegemoet te komen of te weerleggen
zodanig dat de gemeenteraad een goed oordeel kan geven.
www.monumentenlandschap.n

Deel het op Social Media