Dinsdag 23 april vanaf 20.00 Lezing De verdedigingslinie van Prins Maurits van Oranje De rivierverdediging in de Betuwe is dinsdag 23 april vanaf 20.00 uur het onderwerp van een lezing in Beek. Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen en John Mulder houden hun voordracht in het Supplement aan de Van Randwijckweg 2. De Waal en de andere Rijntakken speelden in de Tachtigjarige Oorlog een beslissende rol in de strijd voor de Nederlandse vrijheid. Prins Maurits wist de rivieren optimaal te benutten voor de landsverdediging. Hoe heeft die geduchte Mauritslinie eruit gezien in onze contreien, tussen Nijmegen en Kleef? Waar diende ze voor? Wat vinden we er nog van terug langs de rivier? Markantste onderdeel van de Mauritslinie was de eindeloze rij wachttorens of redoutes. Aan de hand van oude kaarten zal John Mulder laten zien waar ze precies stonden. Tevens zal hij uitleg geven over de bouw van de torens. Ferdinand van Hemmen zal ingaan op het grote verhaal achter de linie. Dit gaat over het strategisch gebruik van een door een rivier gedomineerd landschap in de verdediging tegen een machtige vijand. Wat is de historische betekenis daarvan geweest? De historische avond is een initiatief van Stichting Monument en Landschap dat tweemaal per jaar een openbare bijeenkomst houdt. Afgelopen najaar stond de expositie ‘Ik, Maria van Gelre’ in Museum Het Valkhof centraal, in april zijn het de verdedigingswerken van prins Maurits. De lezing voor donateurs van de stichting is ook gratis toegankelijk voor andere belangstellenden. Een dam in het Wylerbergmeer, een onzalig plan Uit krantenpublicaties heeft u kunnen lezen dat Leisurelands, exploitant van o.a. het Wylerbergmeer, maatregelen wil treffen om de blauwalg te bestrijden. Niets mis mee natuurlijk, want het Wylerbergmeer heeft het predicaat schoon en dat moet zo blijven en het is een ideale plek voor zwemwater en landschappelijk verpozen. Ware het niet dat blauwalg, een bacterie, in de laatste jaren als gevolg van warmere zomers heftig toeslaat. Dat de bacterie hier goed gedijt komt door het beperkte watervolume, geringe doorstroming en volle expositie op de zon, niet verwonderlijk voor mooi zwemwater. Echter, de manier waarop Leisurelands dit probleem meent op te lossen, door de sliblaag van de bodem tot de zandlaag af te graven en de bagger in het meer achter een damwand op te slaan, druist tegen alle principes van duurzaamheid en is landschappelijk- cultuurhistorisch onverantwoord. Bovendien ontstaat er achter de damwand levensgevaarlijk drijfzand, dat ook nog eens door hoge hekken afgeschermd moet worden! Monument en Landschap verzet zich tegen dit voornemen en biedt een aantal andere opties om het slib duurzaam af te voeren. Hoewel de voorzieningenrechter in eerste instantie Leisurelands toestemming geeft om de damwand te plaatsen, hebben wij de gemeente erop gewezen dat het strijdig is met het bestemmingsplan en zullen eventueel een preventief verzoek om handhaving indienen, omdat de vergunning gericht is op het dempen van water en vergroten van land. Hoewel de eerste slag verloren is, is er nog een oorlog te winnen. Wij houden u op onze website op de hoogte. Pleidooi van wetenschappers voor Nationaal Fonds ‘Zich inzetten voor het religieus erfgoed loont!’ Door Henk Verhagen De Grote Bartholomeuskerk in Beek staat te koop.  In de Kleine Bartholomeuskerk, aan de overkant worden vanaf juli geen protestantse erediensten meer gehouden. Het is een gevolg van terugloop van kerkgangers en vrijwilligers die door de jaren steeds pijnlijker voelbaar is geworden. De vraag rijst: wat gaat er met deze en andere kerken -zoals in De Horst- gebeuren? Stichting Monument en Landschap legt de komende tijd alle kerken in de gemeente Berg en Dal onder de loep. Net zoals vergrijzing van de bevolking een ontwikkeling is die zich tientallen jaren geleden heeft ingezet, is de toenemende ontkerkelijking ook al geruime tijd aan de gang. Intussen zijn de gevolgen in tal van steden en dorpen waarneembaar. Kerken waar gelovigen zich honderden jaren lang verzamelden voor gebed, trouw en rouw verloren hun ziel en zaligheid. Ze werden nu eens als woningen of cultuurpaleis, dan weer als bibliotheek of galerie ingericht. Of in een enkel geval, aan de slopershamer blootgesteld. 2008 ging de boeken in als Jaar van het Religieus Erfgoed. Wetenschappers en theologen legden hun zielenroerselen over de historie en het lot van de kerken vast in de studie 'Geloof in de Toekomst!'. Ze vreesden dat in Nederland elke week twee kerken en andere religieuze gebouwen zoals kloosters of kapellen aan de eredienst onttrokken zouden worden. In dat jaar 2008 stonden er 3676 kerkgebouwen op de rijksmonumentenlijst waarvan 479 in de provincie Gelderland. In de huidige gemeente Berg en Dal staan er al meer dan dertig. Het totale aantal religieuze gebouwen in Nederland werd toen geschat op 9855. Het betrof niet alleen kerken, tempels, synagogen en moskeeën maar ook kapellen, wegkapellen, kloosters, abdijen, stiften en gebouwen voor catechisatie. Protestantse kerkgenootschappen hebben ongeveer 4200 gebouwen zoals de Kleine Bartholomeuskerk in gebruik. Bij de Rooms-Katholieken gaat het om ruim 1700 kerken. 'Geloof in de Toekomst!' is, licht opsteller Prof. Dr. Nico Nelissen uit Nijmegen toe, beter bekend geworden onder de naam 'Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed'. Het is een 192 pagina's lijvig document waarmee de samenstellers de noodklok luidden. "Het is vijf voor twaalf op de kerkklok en volgens sommigen zelfs al vijf over twaalf. Het uitstellen van gerichte maatregelen zal ertoe leiden dat nog meer verloren gaat, dan nu al wordt aangenomen. Dat zou echt zonde zijn." Nelissen en zijn collega's constateren dat er sinds 2008 één kerkgebouw per week aan de eredienst is onttrokken; dat is de helft van wat zij destijds voorzagen. "Er zijn prachtige voorbeelden van de wijze waarop kerken en kloosters nieuw leven is ingeblazen door er een nevenbestemming aan te geven", aldus Nelissen. Dat is volgens hem mede mogelijk geworden door dat de eigenaren zich 'minder krampachtig' zijn gaan opstellen. 'Zich inzetten voor het religieus erfgoed loont', heet het vervolg op het Strategisch Plan. Nelissen schreef het in december 2018, samen met Mr. Wim Eggenkamp, Prof. Dr. Eduard Kimman en Drs. Ab Welgraven. Ondanks de positieve ontwikkelingen die ze al zien, hebben ze nog een aantal zorgpunten. Eén ervan is "het gebrek aan financiële middelen om het religieus erfgoed in stand te houden of verantwoord door te laten functioneren, c.q. her te bestemmen". Ze vinden dat dit probleem niet puur afgewenteld mag worden op de kerk- en kloostergemeenschappen omdat de instandhouding van grote betekenis voor de hele maatschappij. "Het al eens eerder geopperde idee om een Nationaal Fonds Religieus Erfgoed in het leven te roepen, verdient nadere studie." Nelissen wijst er met genoegen op dat op 10 november 2018 op initiatief van het Rijk de 'Nationale Kerkenaanpak' is ondertekend, Dat is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincies, gemeenten, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties. Deze aanpak betreft de volgende programma's: opstellen van kerkenvisies door gemeenten, ontwikkelen van kennis, aandacht voor duurzaamheid, verbeteren van de toegankelijkheid, en tot slot vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Klik hier om de volledige tekst van Prof. Dr. Nico Nelissen en zijn partners is te lezen. Privacyverklaring: Stichting Monument en Landschap bewaart niet meer dan nodig is om nieuws- brieven te kunnen versturen en de administratie te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Tijdens activiteiten worden er foto’s gemaakt. Stelt u het niet op prijs dat u op een foto komt, meldt dat dan even aan een bestuurslid of de fotograaf. Staat u toch ongewenst op een foto op de website: Meldt het dan, we zullen de foto zo snel mogelijk van de website halen.