Doelstelling   Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, verkorting wel aangeduid met “Monument en Landschap”. De stichting heeft tot doel: het bevorderen van het behoud en de versterking van cultuurhistorische, landschappelijke en karakteristieke waarden in het gebied van de gemeente Ubbergen en dat van de aan dit gebied grenzende gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Kranenburg (D), in het bijzonder met betrekking tot monumentale, door de stichting monumentaal geachte, en karakteristieke bouwwerken of gedeelten daarvan, het landschap en landschappelijke elementen, de onderlinge samenhang tussen de hiervoor bedoelde bouwwerken en het landschap, archeologie, flora en fauna en al datgene wat tot het cultuurhistorische erfgoed van het werkgebied kan worden gerekend, een en ander te verstaan in de ruimste zin. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door studie, inventarisatie, beschrijving dan wel het doen uitvoeren van deze activiteiten met betrekking tot cultuurhistorisch erfgoed van haar werkgebied, het geven van zienswijzen, het voeren van (gerechtelijke) procedures waar mogelijk haar doelstelling wordt doorkruist dan wel door haar te behartigen belangen (mogelijk) worden geschaad respectievelijk de realisering van haar doelstelling wordt beperkt; het (doen) uitgeven van boeken, brochures, pamfletten en nieuwsbrieven; het organiseren van bijeenkomsten, wandel- en fietstochten, excursies etc.; de voordracht van monumentwaardig geachte bouwwerken en locaties voor bescherming krachtens de (monumenten)wet en provinciale en/of gemeentelijke verordeningen, advisering van overheden en particulieren op het gebied van monument en landschap; samenwerking met organisaties en personen met gelijke, gelijkgerichte of aanverwante doelstelling; het organiseren van activiteiten als Open Monumentendag, Dag van het Landschap en het toekennen van (monumenten)onderscheidingen en alles wat verder door het bestuur dienstig wordt geoordeeld voor de realisering van haar doel.